Grad Kragujevac uvećao subvencije za sprovođenje poljoprivredne politike - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac je zbog povećanog interesovanja poljoprivrednika za meru osiguranja useva, plodova i životinja, članovi Gradskog veća doneli su Odluku o izmenama odluke o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Sredstva za tu namenu biće uvećana za 180 000 dinara i iznosiće 880 000 dinara, dok će subvencije za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze biti umanjena za taj iznos i iznosiće 620 000 dinara.

Gradsko veće na sednici održanoj 20. avgusta dalo je i saglasnost Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti radi kupovine građevinskog materijala za interno raseljena lica. Reč je o obavezi koju je grad Kragujevac preuzeo potpisivanjem ugovora o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije u cilju poboljšanja uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom.

Na sednici je donet Zaključak o izmeni Preporuke javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač grad Kragujevac da se radi nastavka procesa reorganizacije i otimizacije zaposlenih u javnom sektoru rok za isplatu stimulativne otpremine produži do 31. decembra tekuće godine.

Gradsko veće donelo je zaključak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2018/19 godini na osnovu podnetih zahteva roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta grada i kapacitetima verifikovanih privatnih predškolskih ustanova.

Članovi veća dali su saglasnost za zaključivanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na održavanju javnih česmi i fontana sa JKP “Vodovod i kanalizacija“ kako bi se izašlo u susret žiteljima MZ “21. oktobar“ koji su se obratili sa zahtevom za odvajanje potrošnje vode česme u blizini igrališta u Kopaoničkoj ulici koju koristi veliki broj dece i građana, a koja je povezana na vodomer Mesne zajednice.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu