Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje - iKragujevac


Vesti

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara uveden je i porez na registrovano oružje.
Na registrovano oružje utvrđeno navedenim Zakonom plaća se porez za svaku kalendarsku godinu.
Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom izdavanja odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole, za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja.

Obveznik poreza na registrovano oružje je fizičko i pravno lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost. Ako je za više pravnih ili fizičkih lica izdat oružni list za držanje i nošenje jednog istog oružja, poreski obveznik je vlasnik oružja.

Porez na registrovano oružje za koje je izdato odobrenje odnosno oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, plaća se u godišnjem iznosu, i to za automatsku pušku 12.250 dinara, a za poluautomatsku pušku 4.900 dinara.

Porez za navedeno oružje se odnosi na pravna lica (agencije za obezbeđenje) koja to oružje koriste za privatno obezbeđivanje lica i objekata, a ne odnosi se na lovačko i sportsko oružje.
Porez na oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja, plaća se u godišnjem iznosu, i to za: oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja 3.320 dinara, a za oružje za koje je izdat oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja 16.540 dinara.

Navedeni iznosi važili su za 2014. godinu, dok su za ovu godinu neznatno veći.

Porez na registrovano oružje ne plaća se na:
1. oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili državnoj organizaciji (službeno oružje) u čijoj su nadležnosti poslovi za čije obavljanje je potrebno i propisima uređeno držanje, odnosno držanje i nošenje oružja.
2. oružje streljačkih organizacija i streljačkih klubova,
3. oružje koje je obveznik dobio na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju, od Vojske Srbije, odnosno vojske države čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, ili od organa nadležnog za unutrašnje poslove Republike Srbije, odnosno organa nadležnog za unutrašnje poslove države čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, a najviše na jedno od dobijenih registrovanih oružja za koje je propisana najniža visina poreza
4. oružje koje ovlašćeni proizvođači oružja i municije koriste kao osnovno sredstvo (opremu) u procesu namenske proizvodnje.

Oslobođenje za streljačku organizaciju primenjuje se samo za oružje koje je trajno smešteno u skladištu ili drugim obezbeđenim prostorijama organizacije.
Poreski obveznik plaća porez na registrovano oružje u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenja.
Generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije Dušan Ilić, dao je tumačenje da zastarelost prava na naplatu poreza počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Pravo za naplatu poreza zastareva za pet godina. Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza. Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost. Apsolutna zastarelost nastupa u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti. (Član 114 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).
Sve navedeno o porezu na oružje doslovce stoji u Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, a navedeno je da bi građani imali punu informaciju o porezu na registrovano oružje. 

Porez se plaća samo na oružje za ličnu bezbednost, a ne plaća se na sportsko, lovačko i trofejno oružje, tvrdi Sveta Madžarević, predsednik Komisije za informisanje javnosti Lovačkog saveza Srbije.
U ovoj 2015. godini mnogi građani su dobili rešenja da plate porez na oružje i ako više godina nisu vlasnici oružja ili su imali dugovanja od pre 10 i više godina. Ova rešenja su urađena „sistemskom greškom“ i neophodno je, u poreskoj upravi (po opštini stanovanja) utvrditi pravo činjenično stanje, da bi izbegli postupak prinudne naplate.
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu