Predrag Sazdanović novi direktor Kliničkog centra u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Direktor Kliničkog centra Nebojša Arsenijević više nije direktor Kliničkog centra u Kragujevcu, saznaje iKragujevac.

Novi direktor Kliničkog centra u Kragujevcu je Dr Predrag Sazdanović rođen 26.08.1966. u Kragujevcu. Osnovnu školu “21. oktobar“ i Kragujevačku Gimnaziju je završio sa odličnim uspehom (5,00), kao nosilac diploma “Vuk Karadžić“.

Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1985, i započeo studije nakon odsluženog vojnog roka 1986. U apsolventskom roku, diplomirao je 26.05.1992. sa prosečnom ocenom 9,39 (devet trideset devet / 100).

Tokom studija je bio autor i koautor 3 studentska rada prezentovanih na Saveznim Kongresima. Bio je student demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom u trajanju od 6 semestara. U toku studija je završio kurs Urgentne Medicine, 1991/1992.

Nakon položenih ispita (usmeni magistarski januara 1994.), odobrena mu je magistarska teza : “ Savremeni akušerski aspekti blizanačke trudnoće“ i za mentora je određen prof. Dr Žarko Pilić. Pred Komisijom u sastavu: prof. Spasoje Petković predsednik, prof. Dr Aleksandar Ilić i prof. Dr Žarko Pilić odbranio je magistarsku tezu.

Naučno-nastavno Veće Medicinskog fakulteta je na svojoj sednici od 20.04.2005.usvojilo pozitivan izveštaj Komisije o oceni zaršene doktorske disertacije ass. Dr Predraga Sazdanović pod nazivom “Paraventrikularno jedro hipotalamusa čoveka – citoarhitektonika i Golgi morfologija“. Nakon pozitivne ocene Veća Univerziteta,

NNV je odobrilo javnu odbranu disertacije pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. Dr Slobodan Arsenijević, predsednik
2. Prof. Dr Slobodan Malobabić, član
3. Prof. Dr Jovo Toševski, mentor

Dana 29.06.2005. ass. Dr Predrag Sazdanović je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Paraventrikularno jedro hipotalamusa čoveka – citoarhitektonika i Golgi morfologija“ i stekao zvanje doktora medicinskih nauka.
Obavezan lekarski staž obavio je u ZC “ Dr Mihajlo Ilić“, položio je stručni ispit 26.10.2003. i stekao zvanje doktora medicine.

Po odluci Izbornog veća, izabran je 01.02.1997. u zvanje asistenta na predmetu Anatomija, Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

U zvanje asistenta na predmetu Anatomija je reizabran dva puta, po odlukama NNV Medicinskog fakulteta (30.10.2001. i 06.10.2005.).

U toku tri godine (1996. – 1998.) bio je učesnik projekta 13M15 ''Seksualne razlike funkcije limbičkog mozga'' koji je bio odobren i finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju. Rukovodilac projekta je bila prof. Dr J. Toševski.

U januaru 1999. (27.01.1999.) je položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom i stekao zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

Učestvovao je u projektu japanske Vlade “Revitalizacija četiri klinička centra u Srbiji“, 2001.- 2003., u okviru KBC Kragujevac. Projektni tim u sastavu: prof. Dr Lj.Mijatović, gđa Mirjana Gajić dipl. ekonomista i ass. Dr P. Sazdanović, je dobio najbolje ocene u konkurenciji ostalih kliničkih centara (Beograd, Novi Sad i Niš) i dobio donaciju medicinske opreme u vrednosti od 1.700.000 $.  

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu