Javni poziv Javno stambenog preduzeća “Kragujevac“ Kragujevac - iKragujevac


Vesti

Ovim Javnim pozivom pozivaju se građani grada Kragujevca da se jave u prostorije Javno stambenog preduzeća “Kragujevac“ Kragujevac, kako bi se izvršila nadoknada štete nastala vođenjem matične evidencije.

Počev od računa za mesec jul 2020. godine, stavka i izdatak koji se odnosi na naknadu za vođenje matične evidencije nije više sastavni element jedinstvene uplatnice, čime su obaveze građana na mesečnom nivou umanjene za iznos od 49,00 dinara.

Nakon uočenih nepravilnosti u pogledu obračuna ove naknade i nenamernog nesporazuma koji ni na koji način ne sme da se odrazi na prava građana, Javno stambeno preduzeće “Kragujevac”, Kragujevac više ne obračunava ovu naknadu.

Ovom prilikom, a radi otklanjanja posledica po građane koji su savesno plaćali ovu naknadu, JSP Kragujevac u saradnji sa gradom Kragujevac poziva sve sugrađane koji su vršili redovne uplate na ime naknade matične evidencije, da u prostorijama JSP Kragujevac sklope Sporazum čijim potpisivanjem će se izvršiti povraćaj iznosa plaćenog po ovom osnovu.

JSP Kragujevac u svojim poslovnim prostorijama na adresi Nikole Pašića br.2. će sklapati Sporazume, i u najkraćem roku po proveri plaćenih iznosa, na tekući račun sugrađana uplatiti sredstva utrošena na ime naknade za vođenje matične evidencije ili putem poštanskih uputnica.

Građani Kragujevca zahteve za sklapanje Sporazuma mogu podneti na svim naplatnim mestima preduzeća na kojima po pozivu i potpisuju Sporazume. Zahtevi se mogu podneti i na šalterima: JKP „Šumadija“ Kragujevac; „Energetika d.o.o. Kragujevac; JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac; kao i na šalterima JP Pošta Srbija.

JSP „Kragujevac“, Kragujevac će putem telefona pozvati sugrađane da potpišu Sporazume za koje su zahtevi podneti kod drugih Preduzeća.

Molimo građane Kragujevca da prilikom dolaska u poslovne prostorije JSP „Kragujevac“, Kragujevac ponesu važeću ličnu kartu i karticu tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke.

Ovim pozivom JSP „Kragujevac“, Kragujevac transparentno pruža mogućnost građanima da se na miran i veoma jednostavan način reguliše pitanje povraćaja utrošenih sredstava na ime naknade za vođenje matične evidencije i da na najdelotvorniji način ostvare svoja prava mimo potrebe i vođenja sudskog spora.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu