Javni poziv za prodaju merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi putem prikupljanja ponuda - iKragujevac


Vesti

Gradonačelnik grada Kragujevca, na osnovu Odluke o objavljivanju javnog poziva za prodaju merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi putem prikupljanja ponuda broj 338-125/19-II od 05.12.2019. godine, objavljuje

Javni poziv za prodaju merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi putem prikupljanja ponuda

I Prodaje se merkantilna pšenica iz gradskih robnih rezervi grada Kragujevac u količini od oko 204 t u kvalitetu koji odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina („Službeni glasnik RS“, broj 68/2016 i 56/2018), putem prikupljanja ponuda.

Pšenica se nalazi u rasutom stanju i preuzima se u ukupnoj količini u skladištu „Agromarket“ d.o.o. Kragujevac, ul. Tankosićeva bb.

II Početna cena za prodaju merkantilne pšenice je 18,40 din/kg (bez PDV-a).
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

III Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi sledeću dokumentaciju:

jednu solo menicu (blanko potpisanu i overenu);
menično pismo-ovlašćenje;
fotokopiju kartona deponovanih potpisa overenog od strane banke;
dokaz o podnetom zahtevu za registraciju menica overen od ovlašćene banke i
izvod iz registra privrednih subjekata.

IV Ponuda sa pratećom dokumentacijom se predaje u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili upućuje poštom na adresu: Grad Kragujevac, Gradonačelnik, Komisija za sprovođenje postupka prodaje merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi, Trg Slobode 3, Kragujevac, sa naznakom „Ponuda za kupovinu merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi-ne otvarati“:

V Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17.12.2019. godine, do 14,00 časova. Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

VI Javno otvaranje ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka prodaje merkantilne pšenice iz gradskih robnih rezervi, koju obrazuje Gradonačelnik.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 18.12. 2019. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama zgrade Uprave grada Kragujevca, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, kancelarija 405/IV.

VII Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, Grad ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljene menice u iznosu od 1 % vrednosti ponude.

VIII Najpovoljniji ponuđač (u daljem tekstu: Kupac) dužan je da uplati avans u visini od 100% u roku od 15 dana od dana izdavanja predračuna.

Troškovi iskladištenja merkantilne pšenice padaju na teret kupca.

IX Grad Kragujervac zadržava pravo jednostranog odustajanja od prodaje po ovom pozivu.

X Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu – Grupi za robne rezerve, kancelarija 406/IV zgrade Gradske uprave, radnim danom 7,30 – 15,30 sati ili na telefon 034/306-187.

XI Podneta dokumentacija po ovom javnom pozivu se ne vraća.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu